Cookie logo Ennatuurlijk gebruikt ook cookies

Voor een optimale werking van Ennatuurlijk.nl en Mijn Warmte gebruiken wij cookies. Onder andere om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen en de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Bent u bekend met cookies en accepteert u het gebruik ervan? Kies voor 'accepteren'. Wilt u meer weten? Onder instellingen leest u meer over cookies en kunt u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Inloggen op ? Klik dan hier
Bent u een ? Klik dan hier
Ennatuurlijk Logo

U bent hier: vragen & antwoorden - warmte afleverset

Veelgestelde vragen

Wat is een warmte afleverset?
FAQ arrow image

Een warmte afleverset is een term die wordt gebruikt voor de installatie in de woning die zorg draagt voor een overdracht van de warmte uit het net op uw binnen-installatie ten bate van ruimteverwarming en warmtapwater (indien van toepassing).

Waaruit bestaat een warmte afleverset?
FAQ arrow image

De warmte afleverset is het geheel van (flexibele aansluit-)leidingen, afsluiters, inlaatcombinatie, kogelkranen, aansluitbeugel, warmtewisselaar, filter en een drukverschilregelaar. De warmtemeter maakt geen onderdeel uit van de warmte afleverset.

Ook wanneer slechts enkele onderdelen van de warmte afleverset aanwezig zijn spreken wij over een warmte afleverset.

 

Klik hier voor een voorbeeld van een warmte afleverset en het tot stand komen van een warmte afleverset. 

Wat is het verschil tussen een warmtewisselaar en een warmte afleverset?
FAQ arrow image

De warmtewisselaar zorgt voor het verwarmen van het drinkwater voor warmtapwater en is in de meeste gevallen ín de afleverset geplaatst. Dit warmtapwater is het verwarmde drinkwater uit uw kraan. Dit water komt niet in (fysiek) contact met water uit het warmtenet. 
 

Welke typen afleversets komen er binnen Ennatuurlijk voor?
FAQ arrow image

Klanten van Ennatuurlijk hebben verschillende afleversets. Dit komt door zowel de landelijke diversiteit aan warmtenetten als ook de afleverset-technieken en eigendomsverhoudingen. Ennatuurlijk wil de tarieven voor de afleverset verduidelijken. Daarom hanteren we drie typen, te weten A, B en C.

• Type A: dit is een situatie waarin géén afleverset van Ennatuurlijk in de woning aanwezig is;
• Type B: dit is een afleverset van Ennatuurlijk om de warmtelevering voor ruimteverwarming mogelijk te maken;
• Type C: dit is een afleverset van Ennatuurlijk voor zowel ruimteverwarming als ook warm tapwater mogelijk te maken.

Hoe worden de kosten per type warmte afleverset bepaald?
FAQ arrow image

Voor elk type afleverset zijn de kosten opgebouwd uit de volgende onderdelen:
 

  • Rente: een vergoeding voor het geld dat is geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van de afleverset;
  • Gebruik: kosten voor het gebruik van de afleverset op basis van een redelijke levensduur van het apparaat;
  • Onderhoudskosten: de gemiddelde onderhoudskosten voor een afleverset (ten aanzien van type B geldt dat de onderhoudskosten op nihil zijn gesteld omdat deze in praktijk bij een storing vaak direct vervangen worden);
  • Service: een vergoeding voor de kosten die te maken hebben met de service, zoals 24 uur per dag 7 dagen per week, beschikbaarheid van een storingsdienst en monteurs alsmede administratieve kosten.


Voor de vaststelling van de tarieven is per type afleverset het gemiddelde van de kosten berekend.

- Type A: Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht;
- Type B: vastgesteld tarief van € 72,81 exclusief BTW;
- Type C: vastgesteld tarief van € 153,82 exclusief BTW.
 

Waarom is de warmte afleverset niet opgenomen in het gereguleerde maximale tarief?
FAQ arrow image

Met de inwerkingtreding van de Warmtewet op 1 januari 2014 moet Ennatuurlijk de redelijke kosten voor van de afleverset apart bij u in rekening brengen. De reden daarvan ligt er in dat niet bij alle klanten een warmte afleverset aanwezig is en de eigendomssituatie van de aanwezige warmte afleversets in Nederland niet overal hetzelfde zijn. De warmte afleverset is daarom niet opgenomen in het maximumtarief.
 

Klik hier voor de elektronische kopie van de Warmtewet

Waarin zit het verschil tussen kosten van de ‘vaste kosten vóór de Warmtewet’ en ‘vaste kosten en afleverset ná de Warmtewet’?
FAQ arrow image

Met de invoering van de Warmtewet bestaan de vaste kosten bij Ennatuurlijk uit drie componenten die afzonderlijk op de factuur worden vermeld. Dit betreft (a) vastrecht levering, (b) meetkosten, (c) kosten afleverset.

Voor de invoering van de Warmtewet bepaalde de rechtsvoorgangers van Ennatuurlijk de tarieven op basis van het EnergieNed tariefadvies. In dit tariefadvies waren de kosten voor de componenten voor meetkosten en afleverset integraal onderdeel van de vaste kosten. Op deze manier was dus niet duidelijk zichtbaar wat de kosten voor de verschillende componenten waren. Wel maakte het tariefadvies onderscheid voor verschillende eigendomssituaties doordat klanten waarbij de afleverset niet in eigendom was van het warmtebedrijf een lager vastrecht betaalden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar het EnergieNed Tariefadvies.

Waarom wordt door Ennatuurlijk het maximum tarief gehanteerd volgens de Warmtewet?
FAQ arrow image

Het maximum leveringstarief van de Warmtewet wordt door de ACM vastgesteld op basis van de gemiddelde prijzen die door de energiebedrijven in Nederland in rekening gebracht worden bij kleinverbruikers van gas plus de gemiddelde extra kosten die gasverbruikers hebben voor de gasinstallatie. Dit is zo in de wet geregeld omdat door de wetgever gekozen is voor het zogenoemde Niet Meer Dan Anders (NMDA) beginsel. Deze ‘maximum’ leveringstarieven zijn dus de gemiddelde prijzen en kosten voor gebruikers die hun warmte met behulp van een CV ketel hebben opgewekt. Het vastrechttarief en het variabele, aan het verbruiksvolume gekoppelde, GJ tarief zijn dus niet één op één gekoppeld aan gemaakte kosten voor de levering van warmte. De warmtebedrijven moeten zodanig efficiënt werken dat zij met de inkomsten uit de tariefopbrengsten warmte kunnen blijven leveren aan hun klanten.

De vergoedingen die gevraagd worden voor de afleverset zijn wel op kosten gebaseerd. Deze zijn dan ook niet gemaximeerd.

Wat betreft de meetkosten stelt de ACM jaarlijks een bedrag vast dat even hoog is als het bedrag dat zij vaststelt voor de gasmeting.

 

Wat moet ik doen bij een storing aan de warmte afleverset?
FAQ arrow image

Ennatuurlijk heeft een 24-uurs storingsdienst. U kunt via 085-2734555 een storing doorgeven. Ennatuurlijk zal het gebrek op afspraak en zonder bijkomende kosten repareren. Als de afleverset niet meer functioneert, vervangt Ennatuurlijk de afleverset.

Ik ben het niet eens met de kosten voor de afleverset. Wat kan ik doen?
FAQ arrow image

U kunt hierover een klacht indienen bij Ennatuurlijk.

Als u het niet eens bent met de beslissing die wij daarna hebben genomen, kunt u normaliter naar de Geschillencommissie Energie gaan om bezwaar te maken.

 

In 2014 heeft de Geschillencommissie Energie zich echter meerdere malen uitgesproken in geschillen die zijn aangespannen over de kosten van afleverset Type B. De Geschillencommissie Energie heeft hierin aangegeven dat Ennatuurlijk conform de Warmtewet terecht kosten in rekening brengt voor de component “Ter beschikking stelling Afleverset Warmte excl. Warm tapwaterapparaat”. Over de hoogte van het tarief dat Ennatuurlijk in rekening brengt, buigt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich, als toezichthouder in de warmtesector.

 

Klik hier voor het bindend advies van de Geschillencommissie Energie.

Pijl plaatje Mijn Warmte

Online gegevens inzien en wijzigen? Dat kan met MijnWarmte.nl
inloggen Mijn WarmtePijl plaatje Mijn Warmte aanvragen

U kunt hier een Mijn Warmte account aanvragen.
aanvragen Mijn Warmte


Menu image